پارس دریا ، گردشگری

بازار نرگسیه در مجاورت کاخ قدیمی آقا محمد خان قاجار قرار دارد، و از طرف کوچه مسجد جامع خیابان انقلاب، کوچه نواب نادر و کوچه پشت استانداری ورودی دارد. این بازار مجموعه ملزومات بافندگی نظیر نخ کاموا و پوشاک و بزاز و طلا و کفش و قسمتی از تره بار در آن وجود دارد. بازار نرگسیه قدیمی‌ترین و پر رفت و آمدترین بازار در استان مازندران است که قسمتی از آن را مسجد جامع ساری در بر می‌گیرد. همچنین بزرگ‌ترین کاموا فروشی مرکز شمال کشور شهر کاموا در این بازار قرار دارد.

بازار نرگسیه

بازار نرگسیه

بازار نرگسیه

ادامه مطلب

مرداب کندوچال در میان جنگل انبوه فین چالوس قرار گرفته است. این تالاب یک هکتار وسعت و حدود ۴ تا ۵ متر عمق دارد. آب این مرداب از چشمه‌های اطراف تامین می‌شود و شیرین است. غیر از درختان جنگلی که دور تا دور آن را فراگرفته‌اند، پیرامون و سطح مرداب نیز پر از نی و گیاهان مردابی است. این تالاب در ارتفاع ۷۳۰ متری دریا قرار گرفته است و مامن پرندگان و آبشخور وحوش است.

آدرس : مازندران، چالوس، جنگل فین

مرداب کندوچال

مرداب کندوچال

مرداب کندوچال

ادامه مطلب

باغ کتاب تهران ۶۵هزار متر مربـــع زیربنا دارد کـــه ۳۰هـــزار متر مربع باغ کتاب تهران (بجـــز راهروها، تأسیسات و اداری) فضــــای مفــــید و مسقف نمایشگاهی است. به جــــز این، ۲۵هزار مـتر مربع فضــــای سبــــز روی بام باغ کتاب تهران و ۲۰هــــزار مترمربع فضــــای قابل استفاده در محوطه وجود دارد که در مجمــــوع، فضای قابل اســـتفاده نمایشـــگاهی را تا حدود ۷۰هــــزار متر مربع افزایش می دهــــد. بزرگترین مجموعه مشــــابه داخلـی با بخــــش نمایشگاه دائمی باغ کتاب تهران ، شهـر کتاب مـرکـزی تهـران در ســــه طبقـه و ۲٫۵۰۰ متر مربع است
بـــاغ کتاب تهران مجموعـــه های از قابلیت ها و عملکردها را با محوریت کتاب در خود دارد: نمایشـــگاه دائمی کتاب و محصولات فرهنگی، نمایشـــگاه تخصصـــی و موقت کتاب و محصـــولات فرهنگی، نمایشـــگاه و فروشـــگاه کتاب و محصـــولات فرهنگی کـــودک و نوجوان، مجموعه های از ســـالن های نمایش تئاتـــر و فیلم و برگزاری جشـــنوارههای کتاب، بازار کتابهای دســـت دوم و…
نمایشـــگاه های بـــزرگ کتاب جهـــان در مدت زمانـــی کمتر از یـــک هفته در ســـال برگزار می شـــوند (اغلب چهار تـــا شـــش روز). بنابراین، فضای این نمایشـــگاه ها در طول ســـال محـــل برگزاری انـــواع نمایشـــگاه های صنعتی، تجاری و فرهنگی اســـت. مفهوم نمایشـــگاه بـــه این معنـــا هم پیوند با صفـــت «موقتی» اســـت. از ایـــن رو، نمایشـــگاه های دائمی را میتـــوان اینگونـــه تعریف نمود که اگـــر در آنها فراینـــد خرید و فروش اتفـــاق میافتد با بـــازار» یا «فروشـــگاه» مواجهیم و اگر در آنهـــا خرید و فروش اتفـــاق نمیافتد با «موزه)) بنابراین، بهتر اســـت عملکرد نمایشـــگاهی باغ کتاب را در نســـبت با دائمـــی بودن آن ــ با فروشگاه ها یا بازار های بزرگ کتاب قیاس نمود.
در مقایســـه با بزرگترین فروشـــگاه های جهان، به صـــورت قطعی میتوان باغ کتاب تهران را بزرگترین آن ها نامــــید. در حال حاضر بزرگترین کتابفروشـــی جهــــان شعبه اصلی فروشـــگاههای زنجیرهای بارنز و نوبل ((Barnes and Noble Booksellers))در نیویورک اســـت که ۱۴٫۳۳۰مترمربع مســـاحت دارد و طول قفســـه های آن به ۲۱کیلومتر می ِ رســـد. کتابفروشـــی ((Powell Bookseller))در پورتلند امریکا مســـاحتی بالـــغ بر ۶٫۳۰۰متر مربـــع دارد و میتواند یک میلیون جلـــد کتاب را در خود جای دهد. رتبه ســـوم از آن کتابفروشـــی اســـترند ( )Strand Bookstoreدر نیویورک است که ۵۰۰۰ مترمربع مســـاحت دارد و طول قفســـه های آن به ۲۹کیلومتر می رســـد. بـــاغ کتاب تهران حدود ۲۵هزار مترمربع فضای فروشـــگاهی دارد که در مقایســـه با بزرگترین کتابفروشـــی جهــــان حدود ۱۱ هزار متر مربع بیشتر و از رتبه های دوم و ســـوم حدود چهار تا پنج برابر بزرگتر اســـت.

باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران چه می کند؟
ایفای نقش حمایتی در رونق کلیه فرآیند های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی

کتاب در کشـــور مـــا گرچه از نظر آمـــار تولید وضعیت مناســـبی دارد (ایران بـــا تولید بیش از ۶۵ هزار عنوان کتاب در ســـال، دهمین کشـــور جهــــان در فهرست یونسکو اســـت)، اما سقف انتظـــارات از جامعه فرهنگـــی و اصیل ایران و شـــعارهای فرهنگی انقلاب اسلامی به گونه های اســـت که نمیتـــوان و «نبایـــد» به ایـــن ارقام دلخـــوش بود. اگر فرایندهـــای مرتبط با کتاب را اِفـــراز کنیـــم، چهار بخش اصلـــی آن عبارت خواهد بـــود از تولید، اطلاع رســـانی، توزیع، و مـصرف. باغ کتاب در هر یـــک از بخش های اصلی ایـــن فرآیند برنامه هایـــی در نظر گرفته که از جمله عبارتند از :
تولید.

تدوین ضوابط و اســـتانداردهای نشر خوب

تنظیم و به کارگیری سازوکارهای تشویقی در پذیـرش، عرضـه و معرفـی آثار خـوب و ناخوب؛
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی تخصصی و بـهروز برای ارتقای مهارتهای ناشران؛
تـدارک و ترویج نوآوریهـا و فنآوریهـای نشر؛
پیش بینـی جــوایز و برگـزاری جشـنواره های گوناگـون کتاب، بهویـژه در حوزه های تخصصی نشر؛
ایجـاد عرصه هـا و فضاهـای مناسـب بـرای تعامـل نـاشران، پدیدآورنـدگان، دسـتاندرکاران فنـی و بازرگانـان کتاب.

باغ کتاب تهران

اطلاع رسانی

طـراحی و اجــرای شبکه ملــی کتاب ایـران؛
تأسیس خـبرگزاری غیردولتـی کتاب؛
کمک به تأسیس شبکه رادیویی کتاب؛
کمک به تأسیس شبکه مجازی تلویزیونی کتاب؛
انتشار مجلـه؛
تنظیـم و انتشـار سیاهه بهترین هـای کتاب؛
تنظیم و ترویج سیرهـای مطالعـاتی؛
ایجـاد درگاه((Portal))باغ کتاب.
راه اندازی شبکه ملی توزیع کتاب؛
افزایـش چشـمگیر سـطح تمـاس مردم بـا کتاب؛
ایجاد فضاهای تعاملی موزعان، کتابفروشـان و ناشـران؛
گسترش بازرگانی خارجی کتاب.

باغ کتاب تهران

مصرف

ارائه سـیاهه های بهترین هـای یـک عمـر یـا یـک سـال یـا یـک فصـل بـه روایـت شـخصیت ها و چهره هـای محبـوب و معتـبر
تولید انواع سـیاهه های سـیر مطالعاتی در رشـته ها و زمینه هـای مختلف
ایجـاد کلینیـک کتابدرمانـی بـرای کمـک بـه درمـان بیماری هـا بـا مطالعه کتاب
اختصـاص فضای بسـیار وسـیع به کتاب ها، سرگرمی هـا و آموزش های کـودک و نوجوان
تشـویق هنرمنـدان نمایشـی بـه اقتبـاس از کتابهـای مفیـد
تخفیف ویژه کتابهای خوب به مردم
برگـزاری مسـابقات جـذاب و پرهیجـان کتابخوانـی
ایجاد و هدایت باشـگاه های کتابخوانی در فضـای واقعی و مجازی
ایجـاد امـکان مشاوره کتاب و کتابخوانی در بـاغ کتاب و نیـز در پایـگاه اطلاع رسـانی

بـاغ کتاب تهــران چرا به وجود آمد؟
اصلاح عملکرد و تـداوم نمایشگـاه بیـن المللـی کتاب تهــران در طول ســـــال

ایـده اولیـه تأسـیس بـاغ کتاب از سـال ۱۳۸۳همزمان بـا زمزمه  انتقال محل نمایشـگاه بین المللی کتاب تهـران شـکل گرفـت. در نظـر طراحـان بـاغ کتاب، با دائمی شـدن نمایشـگاه، عطـش مردم به کتاب در طـول سـال توزیـع می شـود و هجـوم آنهـا بـه نمایشـگاه ده روزه کتاب کاهـش می یابد. بـا کاهش این هجوم و کم شـدن و واقعی شـدن حجم نمایشـگاه بین المللی کتاب، امکان برگزاری مناسـب و آبرومند آن در بـاغ کتاب تهـران فراهـم خواهد شـد (بـاغ کتاب ۶۵هزار مـتر مربع زیربنا و ۴۶هـزار متر مربع محوطـه دارد). در صـورت علاقه حاکمیـت به برگزاری پرحجم نمایشـگاه بین المللـی، میتوان با تمهید زیرسـاخت های لازم در فضاهـای مجـاور باغ کتاب و به کارگیری سـازه های موقت، بـاغ کتاب تهران را بـه نمایشـگاه بین المللی کتاب تهـران تبدیل کرد.

باغ کتاب تهران

افزایش چشمگیر عرصه عمومی تعامل مدنی مردم با کتاب و فرهنگ

تنهـا محتـوای کتاب نیسـت کـه نیازهـای فرهنگی و معنوی مـا را بـرآورده می کنـد؛ امروزه گام زدن در فضاهایـی کـه عطـر کتاب در آنهـا بـه مشـام می رسـد و انسـان را در تعامـل بـا اهالـی دوست داشـتنی فرهنـگ قـرار می دهـد تأثیـری بـه مراتـب ژرفتـر و سـازنده تر از مطالعه صرف کتاب می گـذارد. اکنـون ابرشـهر تهـران پـس از دو دهـه سـاخت وسـاز و گسـترش، وارد بهـار شهرنشـینی می شـود و بـاغ کتاب تهـران یکی از بهترین بهانه هـای ورود بـه ایـن بهار نویـن فرهنگـی خواهـد بود.
ایفـای نقش به عنـوان همـاهنگ کنـنده در فـرایند تولید و انتـشار
ترویج نوآوریها و فنآوریهای مطالعه و کتاب
ارتقای استانـداردهـــای تولید و نشر

حـوزۀ کتاب، چـه در تولیـد محتوایـی، چه در تولید فنـی، چه چـاپ و صحافی، و چه در اطلاع رسـانی و توزیـع، فاقـد اسـتانداردهای مـدون و مناسـب اسـت. خوشـبختانه برخـی نـاشران عمدتـاً جـوان کشـور گام هـای بلنـدی در استانداردسـازی منتـشرات خود برداشـته اند و کشـورمان روزبـه روز از آثار اسـتانداردتری برخـوردار میشـود. زمـان آن رسـیده اسـت کـه یـک نهـاد غیردولتـی اما قدرتمنـد این اسـتانداردها را بـه کمـک انجمن های علمی و ناشران توانمند و متخصصان مسـلم ایـن حوزه ها تدوین و عرضـه کنـد و با سـازوکارهای خـاص خود به ترویج و مراقبت از آنها اهتـمام بورزد. باغ کتاب چنین جایگاه و توانی را برای خود متصور است
دسترسی مخاطبان بین المللی به منابع اسلامی، ایران،
زبان و ادب فارسی، و انقلاب اسلامی

از آنجا که مخاطبان داخلی و بین المللی اغلب مایل به تملک این منابع و استفاده همیشـگی و آزادانـه از ایـن آثـار یـا علاقه منـد بـه ایجـاد کتابخانه های تخصصـی خود هسـتند، بنابراین نیـاز بـه مرکـزی بـرای عرضـه و فروش ایـن منابع در داخل کشـور و نیز عرضه آنهـا در خارج از کشـور وجـود دارد. بنابرایـن، بـاغ کتاب تهـران با توجه بـه نبود چنین مرکزی در کشـور، یکـی از مأموریت هـای خـود را پـر کـردن این خلأ قرار داده اسـت و مرکـزی تخصصی به این منظـور به وجود مـی آورد.
حضور مؤثر و آبرومند در فضای بین المللی کتاب

باغ کتاب تهران

چرا مردم به باغ کتاب تهران می آیند؟

زیرا به بیشترین منابع کتابی تولیدشده در ایران و جهان دسترسی دارند

راهـبرد بـاغ کتاب در بخـش نمایشـگاه دائمی آن اسـت که حداقل یک نسـخه از هر عنـوان کتابی که از ابتـدای تاریـخ چـاپ در کشـور منتشر شـده در بـاغ کتاب نگهداری شـود و به سـه طریـق علاقه مندان بتواننـد نسـبت بـه خریـداری آنها اقـدام کننـد:

نسـخه الکترونیکی هر یـک از عناویـن کتاب های کمیـاب تهیـه و بـا رعایـت حـق مؤلـف و نـاشر در اختیـار خریـدار قـرار گیـرد؛

بـا اسـتفاده از دسـتگاههای مـدرن چـاپ و صحافـی، نسـبت به تهیه تک نسخه چاپی کتاب هـای کمیاب اقدام شـود؛

با آخرین فـن آوریهای مرتـبط با مطالـعـه و کتاب روبـه رو می شوند

کوچک بودن گردش مالی در صنعت نشر کشـور، در مقایسـه با صنایع دیگر، مانع از بروز و ظهور ابزارها و فن آوری های نو، به ویژه در بخش کتاب و کتابخوانی شده است (بخش چاپ وضعیت بهتری دارد). در کشور ما جایی وجود ندارد که حجم زیاد نوآوری های کتاب و کتابخوانی را به معرض تماشـا و ترویج بگذارد. این کار نیاز به سرمایه و فضای زیادی دارد و سرمایه گذاری در آن با خطرپذیری بسـیاری همراه اسـت. از این رو، بـاغ کتاب به عنوان یک تسـهیلگر اقدام به نمایـش و عرضه ایـن فن آوری ها می کند تا با کاهش خطرپذیری و گسـترش بازار مصرف آنها بخش خصوصی نیز وارد این حوزه شـود.

بزرگترین مجموعه نمایشگاهی، آموزشی و سرگرمی کـودک و نوجـوان در آن قـرار دارد.

بیش از یک چهارم فضای مفید نمایشگاهی باغ کتاب ( ۷٫۱۰۰متر مربع) به کودکان و نوجوانان اختصاص یافته اسـت. توجه ویژه به این بخش از مخاطبان، به دو دلیل صورت گرفته اسـت: اول اینکه عادت به مطالعه در کودکی و نوجوانی به وجود می آید و پس از آن دشوار بتوان کسی را به مطالعه عادت داد؛ در ثانی، کودکان و نوجوانان نقش مؤثری در جلب و جذب پدران و مادران و سایر اعضای خانواده به باغ کتاب خواهند داشت

از بام سبز و دریاچه و سایر تفرجگاه های واقع در تپه های عباس آباد استفاده میکنند.
بازار بزرگ محصولات فرهنگی و سبک زندگی کشور است.

تپه هـای عباس آبـاد در حـال تبدیـل شـدن بـه بزرگترین تفـرجگاه طبیعـی و فرهنگی کشـور و منطقه اسـت. بـاغ کتاب تهـران کـه در باغسـتان شـمالی این تپه ها واقع اسـت، علاوه بر داشـتن بام سـبزی به مسـاحت دو و نیـم هکتار کـه از مسـیرهای متعدد مـردم را به بالای آن میرسـاند، دریاچـه های بزرگ و زیبـا در مقابـل دارد و مـردم را از گـذر فرهنـگ بـه باغهای هـنر، نمایش و موزه دفاع مقـدس و از آنجا بـه پـارک طبیعـی طالقانـی و بعدتـر از روی بزرگراه مدرس بـه بوسـتان آب و آتش منتقل می کند

با نویسندگان و چهره ِ های فرهنگی محبوب دیدار میکنند
به تماشای آخرین آثار نمایشی و سینمـایی در یـکی از مدرنترین سینمـا ـ تئاترهای کشور می روند

سـالن تئاتـر بـاغ کتاب تهران به مسـاحت ۳٫۳۰۰مـتر مربع و ظرفیـت ۵۰۰نفر، یکـی از مدرنترین سـالن های نمایش کشـور به شـمار می رود. این سـالن علاوه بر اجرای تئاترهای حرفه ای اقتباسـی (با نمایشـنامه های برگرفته از کتب مشـهور) امکان نمایش حرفه های فیلم های اقتباسـی و اجرای ارکسـتر سـمفونیک های بزرگ را نیز دارد. سـالن روباز دیگری با ظرفیت ۵۰۰نفر روی این سـالن در پشـت بـام بـاغ کتاب احداث شـده اسـت که برای اجـرای برنامه های تابسـتانی، اعم از اجـرای تئاتر، نمایش فیلـم و برنامه هـای زنـده تلویزیونی به خدمت گرفته خواهد شـد.

امکانات باغ کتاب تهران :
باغ علم کودک lg
باغ علم نوجوان
باشگاه رباتیک
فروشگاه کتاب باغ کتاب
فروشگاه کتاب کودک و نوجوان
کافه گالری آثار هنری
۱۰ سالن نمایش، تئاتر و سینما
امکانات برگزاری رویدادهای تخصصی فرهنگی هنری
برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی و عمومی
خانه کودک و اسباب بازی
کافه ها و فود کورت
باغ کتاب تهران همه روزه میزبان دست کم ۱۰۰۰ دانش آموز از مناطق مختلف تهران است. به همین منظور جهت امکان ارائه خدمات حداکثری به بازدیدکنندگان، بازدیدهای گروهی و مدارس طبق زمانبندی مشخص صورت می‌گیرد.

جذاب ترین آیتم‌های موجود در باغ کتاب برای دانش‌آموزان باغ‌های علم هستند که با توجه به رده سنی هر گروه، می‌توانند از آنها استفاده نمایند. باغ علم کودک برای رده سنی زیر ۱۳ سال و باغ علم نوجوان برای بالای ۱۳ سال توصیه می‌شود. همینطور باشگاه رباتیک و کتابفروشی های موجود، شامل کتابفروشی کودک و کتابفروشی بزرگسال بخش‌هایی هستند که در کنار باغ‌ علم، تکمیل کننده‌ی لذت بازدید از باغ کتاب برای بازدیدکنندگان می‌باشند. توضیحات تکمیلی هر بخش در قسمت رزرو همان بخش در دسترس است. در ذیل به چند نکته حائز اهمیت در مورد برنامه‌ریزی هرچه بهتر شما عزیزان بیان شده است:

– در گروه سنی نوجوان و مدارس متوسطه، روزهای زوج برای دختران و روزهای فرد برای پسران در نظر گرفته شده‌است.

– برنامه ریزی بازدید بایستی به نحوی صورت پذیرد که آیتم‌های انتخابی شما پشت سر هم قرار بگیرد و با این کار از سردرگمی و اتلاف وقت شما در مجموعه اجتناب شود.

باغ کتاب تهران

ساعت کار و ساعت بازدید باغ کتاب تهران :

ساعت کار باغ کتاب در شش ماهه نخست سال:
هفت روز هفته ۱۰ صبح الی ۱۰ شب

ساعت کار باغ کتاب در شش ماهه دوم سال:
شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح الی ۹ شب، پنجشنبه و جمعه ۹ صبح الی ۱۰ شب

باغ کتاب در اکثر تعطیلات رسمی باز است و تنها در برخی مناسبت های از پیش اعلام شده تعطیل می باشد

 

چگونه به باغ کتاب تهران برویم ..

باغ کتاب تهران

ادامه مطلب

مرکز سیسمونی Baby Center در سال ۱۳۹۴ ، با هدف عرضه متمرکز و تخصصی سرویس چوب کودک، شامل سرویس خواب نوزاد ، سرویس خواب کودک ، سرویس خواب نوجوان ، تخت خواب جوان و پرده و دکوراسیون اتاق کودک ، در قلب بازار مبل تهران، در یافت آباد شرقی به بهره برداری رسید.

تمامی فروشگاههای این مجموعه در دو طبقه به عرضه و فروش محصولات مرتبط با سرویس اتاق خواب نوزاد و نوجوان می پردازند.

بیبی سنتربورس سیسمونی و سرویس خواب نوزاد ، کودک ، نوجوان

در بازار مبل یافت آباد تهران

مشخصات و اطلاعات تماس
مساحت کل ۱۰۰۰۰ متر مربع
مساحت تجاری ۴۰۰۰ متر مربع
ساعت کاری ۹ الی ۲۱
ساعت کاری ایام تعطیل ۹ الی ۱۶
تعداد واحدهای تجاری ۳۰
تعداد طبقات تجاری ۲
اصناف سیسمونی, سرویس خواب نوزاد, سرویس خواب کودک, سرویس خواب نوجوان, تخت خواب جوان, مبلمان کودک, پرده و تور اتاق کودک, تخت جوان, تخت خواب نوجوان, تخت خواب نوزاد,…
تلفن ۰۲۱۶۶۳۹۷۴۳۹
دورنگار ۰۲۱۶۶۳۹۷۴۳۹

امکانات
پارکینگ دارد با ظرفیت ۱۵۰ خودرو در سه طبقه
آسانسور دارد ۱ دستگاه
پله برقی دارد ۶ رشته
آسانسور حمل بار دارد ۱ دستگاه
سرویس بهداشتی دارد پارکینگ اول
نمازخانه دارد پارکینگ اول
لابی دارد

مرکز سیسمونی بی بی سنتر

مرکز سیسمونی بی بی سنتر

مرکز سیسمونی بی بی سنتر

مرکز سیسمونی بی بی سنتر

مرکز سیسمونی بی بی سنتر

ادامه مطلب

دامنه‌های البرز، نگین‌های سبز بی شماری در خود نهان کرده که سفر به هریک با تجربه‌ای به یاد ماندنی به همراه دارد، در این میان اما، سفر به روستای نوا و دشت آزو با چشم‌اندازهای بی نظیر از دامنه‌های سر سبز و قله پر صلابت دماوند، همراه با تنفس هوای پاک و سبک کوهستانی حکایت دیگری دارد.

بر دامنه‌های رشته کوه البرز و در نزدیکی قله با شکوه دماوند، دهکده‌ای زیبا و پر از طراوت آرام گرفته است. نوا روستایی ست با آب و هوای سبک و پاک کوهستانی؛ پر است از چشمه سارهایی که از دل آن‌ها آبی زلال و خنک جاریست. تنفس هوا در آزو دره و روستای نوا و تماشای هیبت تمام قد دماوند، این اسطوره‌ی همیشه پابرجا، چنان فرح بخش است که گویی پا از زمین بیرون گذاشته و نسیم بهشتی را استشمام می‌کنید. خنک، با طراوت و بی بدیل، آزو با گل بته‌های زرد رنگ و لاله‌های کوهی‌اش، اوج هنرمایی نقاش طبیعت و منظره ایست که روح و تن را به وجد می‌آورد و دل را نشاطی نو می‌بخشد.
روستای نوا که از توابع شهرستان لاریجان است، در ۸۵ کیلومتری آمل قرار دارد و با تهران کم و بیش ۲ ساعت و نیم فاصله دارد. این روستا با زیبایی کم نظیر و مردم محجوب و دوست داشتنی‌اش یکی از برترین مقصدهای گردشگری روستایی در استان مازندران بوده و با آسمان صاف و لاجوردی‌اش، یکی از پنجاه رصدگاه برتر در ایران محسوب می‌شود و محل مناسبی برای برگزاری تورهای آسمان نگری یا آستروتوریسم است. اغلب اهالی این دهکده‌ی ییلاقی در آمل برای خود کسب و کاری دارند و فصل‌های سرد سال را در آمل روزگار می‌گذرانند.
طبیعت اطراف روستای نوا

با حدود ۴۵ دقیقه پیاده روی سبک از روستای نوا در حاشیه رودخانه، به دشت سرسبز و آرام آزو می‌رسید. آزو دشتی ست بر فراز ابرها با پوشش مرتعی؛ و پر است از عطر گل‌ها و گیاهان، که آدمی را مدهوش زیبایی بی پایان خود می‌کند و لذت قدم زدن در آن انتهایی ندارد. این دشت بی شک بهترین چشم انداز قله دماوند را پیش رویتان می‌گشاید. چشم اندازی نفس گیر که تماشای آن هر گردشگر و طبیعت گردی را مبهوت خویش می‌کند.

در نزدیکی روستای نوا و دشت آزو، قله‌ای به نام پاشوره با ارتفاع حدوداً ۳۹۰۰ متر از سطح دریا وجود دارد که اگر اهل کوهنوردی باشید می‌توانید با صعود به این قله (با رعایت تمام نکات لازم) سفر خود به این منطقه زیبا را به کمال برسانید. علت نام‌گذاری قله پاشوره به دلیل نوع سنگ‌هایی است که روی منطقه قله، وجود دارد. یعنی همان سنگ پا که به‌وفور در ابعاد مختلف روی قله وجود دارد و بسیار سبک هستند و منشأ آتشفشانی دارند. پاشوره از مجموعه قلل البرز شرقی حد فاصل ده نوا در شمال و ده لاسم در جنوب است. شمال این خط الراس مشرف به بام ایران دماوند و تماماً پوشیده از دیواره و تیغه‌های وحشی است. در جنوب نیز ناظر بر خط الراس عظیم دوبرار بوده با شیب‌های ملایم‌تری به دشت لاسم می‌رسد. سر سبزی و طراوت دشت آزو در جنوب نوا و در دامنه‌های پاشوره خیره کننده و زبانزد همگان است.

سنگ قله پاشوره

این قله هر سال کوهنوردان بسیاری را به سوی خود و چشم انداز زیبایش می‌کشاند. در طول مسیر صعود، با هر گامی که بر می‌دارید چشم اندازتان به دشت آزو، روستای نوا و قله دماوند، زیبا و زیباتر می‌شود. البته صعود به این قله یک کوهنوردی تمام عیار است و به کمپینگ نیاز خواهید داشت. برای صعود به قله پاشوره چیزی در حدود ۸ ساعت کوهپیمایی پیش رو دارید.

و اما آسمان، آسمان شب در دشت آزو و روستای نوا غوغای ستارگان است. انگار که بر بوم سیاه آسمان شب، نور پاشیده‌اند. کهکشان راه شیری و ستاره‌های دنباله داری که هوس ماندن ندارند، آدمی را به عمق هستی پیوند می‌زنند.

مسیر دسترسی به روستای نوا

از تهران به سمت رود هن حرکت کرده و جاده هراز را در پیش بگیرید. پس از امامزاده هاشم و پلور به آب اسک می‌رسید. در حدود ۵ کیلومتر جلوتر تابلوی رینه را در سمت چپ خود می‌بینید. کمی بعد از این تابلو و جلوتر از رستوران سالاری یک خروجی در سمت راست شما قرار دارد که به سمت نوا می‌رود. در مسیر به چهار تا سه راهی بر می‌خورید. از سه راهی اول و دوم که به روستای کندلو می‌روند عبور کرده و مسیر روستای گیلاس را در پیش بگیرید. پس از روستای گیلاس یک سه راهی وجود دارد که می‌بایست در آن به سمت راست بپیچید. سه راهی بعدی را به سمت چپ بپیچید. با ادامه مسیر به روستای نوا می‌رسید که در امتداد آزو دره واقع شده است.
بهترین زمان برای سفر به دشت آزو

هوای دلپذیر و طبیعت سر سبز و چشم‌اندازهای بی نظیر دشت آزو از اواسط اردیبهشت تا نیمه‌های آبان حکایت دیگری دارد.

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

روستای نوا

ادامه مطلب

تاریخ انتشار خبر :چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

آیا جاده‌های کشور مناسب است؟ آیا هتل‌های استاندارد داریم؟ مدعی هستیم از امن‌ترین کشورهای جهان هستیم، اما چرا گردشگری آنطور که باید باشد نیست؟ گردشگری داخلی وضعیت مطلوبی ندارد و خطرات بسیاری در سفرهای داخلی محتمل است. مجادله بر سر ارز مسافرتی هنوز پایان نیافته و آژانس‌هایی که تورهای خروجی را برگزار می‌کردند زنگ خطر ورشکستگی را به صدا درآورده‌اند، از طرفی تناقض‌ها درباره رشد سفرهای داخلی و ارزان شدن مسافرت‌های داخلی و خارجی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه تلویزیونی «رو در رو» با رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ضمن تشریح وضعیت موجود گردشگری و مطرح کردن تنگناها، به برخی از این پرسش‌ها پاسخ دادند.

الگوهای جهانی سنخیتی با ایران ندارد

محمد محب‌خدایی ـ معاون گردشگری ـ نیازهای گردشگری را برای به فعلیت رسیدن ظرفیت‌ها برشمرد و گفت: ظرفیت‌های کلانی با موقعیت ویژه در اختیار داریم و شاخص‌های جهانی بر اساس محصولات است و الگوهای جذب در بسیاری از موارد با وضعیت داخلی کشور ما سنخیت ندارد، البته آمار فعلی گردشگری ایران بالغ بر پنج و نیم میلیون نفر در سال است.

وی یادآور شد: طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری هر سفری که منجر به یک شب اقامت شود جزء گردشگری می‌شود و گردشگری تجاری جزء این آمار نیست و در دنیا آمارها موضوع سفر و گردشگری است و در کشور ما سفر در بخش دیگری مستتر است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: برای تحقق شعار که جایگزین صنعت نفت است باید خود را در دنیا رقابت پذیر کنیم.

گردشگری اسفبار شده

اما حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ـ در این گفت‌وگوی تلویزیونی که به موضوع صنعت گردشگری فرصت‌ها و چالش‌ها پرداخته بود، راه نجات اقتصادی هر کشور را رونق گردشگری دانست و گفت: همه کشورهای رو به رشد از مسیر گردشگری به موفقیت رسیدند و باید چرخ اقتصاد را گردشگری بچرخاند و در کشور ما این مهم در شعارهای انتخاباتی به خوبی مطرح می شود، اما در حد شعار باقی می ماند و متأسفانه در کشور ما وضعیت گردشگری اسفبار است و بستر لازم را در این زمینه نداریم.

وی افزود: اگر بگوییم بستر مناسب فراهم است باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آیا جاده مناسب داریم؟ آیا هتل‌های مناسب داریم؟ اگر مدعی هستیم امن‌ترین کشورهای جهان هستیم، اما چرا گردشگری آنطور که باید باشد نیست؟ باید در همین دولت نگاه کنیم که مسؤولان گردشگری چندین بار تغییر کردند و برنامه‌ها زمین مانده در حالی‌که گردشگری بسترهای خود را می‌خواهد و در گردشگری داخلی وضعیت مطلوبی نداریم و خطرات بسیاری در سفرهای داخلی محتمل است.

در ادامه محب‌خدایی درباره‌ی زیر ساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، اظهار کرد: ما خیلی از مواقع به مطالعات بی‌توجه بودیم و سند راهبردی در دوره آقای مونسان طبق تکالیف برنامه ششم توسعه را شکل دادیم، هرچند که صنعت گردشگری به همراهی همه ارکان به صورت یکپارچه و هدفمند نیازمند است، در حوزه مدیریت بخش دولتی نیز باید توجه کنیم تا بخش خصوصی روش‌های نوین را جایگزین کند و در عین حال از دستاوردهای دنیا بهره‌مند شویم.

کدام سفیر و رایزن فرهنگی ایران برنامه گردشگری دارد؟

اما رفیعی در ادامه اظهار کرد: دولت‌ها موظف هستند بستر را برای فعالان گردشگری فراهم کنند. رییس جمهور در همه ادوار رونق گردشگری را مطرح می‌کنند، اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ سفرای کشورهای دیگر قبل از آن‌که استوارنامه خود را تقدیم مقامات کنند زمینه‌های گردشگری را بررسی و فعال می‌کنند، در حالیکه کدام رایزن فرهنگی و یا سفیر ایران در دیگر کشورها چنین اقدامی را در طول دوره مأموریت انجام می‌دهد؟ مگر نه این است که طبق اسناد بالادستی باید ۲۰ میلیون گردشگر داشته باشیم؟ کدام زیر ساخت فراهم است یا فراهم شده است؟

کار سفیر سفرفروشی نیست

معاون گردشگری نیز در واکنش به این سخنان، از شیوه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه تورآوری و جذب گردشگر خارجی، تعریف مقاصد متنوع در ایران انتقاد کرد و گفت: ما باید در سبد آژانس‌های خارج از کشور باشیم، یک سفیر هیچگاه بسته سفر نمی‌فروشد.

وی سپس از تشکیل شوراهای راهبری در گردشگری به عنوان بخشی از مهندسی گردشگری، خبر داد و در ادامه اظهار کرد: هم اکنون راهبردها بر اساس محرک‌ها و بسته‌های گردشگری مشخص است. در کنار آن باید تقویم گردشگری را مطابق با تعطیلات قمری، میلادی و شمسی مورد توجه داد تا راهبردهای ماندگار ایجاد شود، همان موضوعی که در دنیا مورد توجه صنعت گردشگری است.

عوارض خروجی ۴۴۰ هزار تومانی کجا هزینه می‌شود؟

رییس هیات مدیره انجمن دفاتر مسافرتی و جهانگردی با ابراز گلایه از روند ارتباط‌گیری بخش خصوصی با دولت برای فعال کردن گردشگری این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا این حجم مجوز برای دفاتر گردشگری صادر می‌شود و در افکار عمومی درباره آژانس‌ها فضا را مسموم می‌کنید آن هم وقتی که افزایش قیمت بلیت‌ پروازها در اختیار ما نیست؟ چرا باید عوارض خروج از کشور به صورت غیر کارشناسی افزایش یابد و نرخ ۷۵ هزار تومانی آن به ۴۴۰ هزار تومان برسد، این درآمدها کجا هزینه شده است؟ آیا خدمات افزایش یافت یا امکانات؟

رفیعی در مورد تسهیلات گردشگری نیز گفت: کدام تسهیلات به هتل‌ها داده شده و چرا باید تا ۸۰ درصد ظرفیت هتل‌ها خالی باشد و بیشتر ظرفیت‌ها در مقاطع همایش‌ها و نمایشگاه‌ها استفاده شود؟ آیا در زمان خالی بودن ظرفیت‌ها معافیت مالیاتی داده می‌شود؟

مجادله‌ای در موضوع عوارض خروجی وجود دارد

معاون گردشگری در بخش دیگر سخنانش به ۱۰ درصد سهم اشتغال روستایی در گردشگری اشاره کرد و افزود: چالش‌هایی در مورد گردشگری و همچنین مجادله‌ای در موضوع عوارض خروج وجود دارد که چه میزان از آن به صنعت گردشگری اختصاص یابد، از طرفی ایرلاین‌ها در اختیار وزارت راه است و این سازمان اختیاری درباره آن ندارد. در مورد هتل‌ها ضریب اشغال در سال میانگین ۵۲ درصد است که با اعمال تخفیف‌های ۳۰ درصدی توانستند ضریب اشغال خود را افزایش دهند، به هر حال وضعیت اقتصاد و واقعیت بازار باید انعطاف عمل داشته باشند.

عوارض خروجی ۴۴۰ هزار تومانی کجا هزینه شد؟

ریس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و جهانگردی در ادامه درباره تعلق نگرفتن ارز دولتی به فعالان گردشگری اظهار کرد: براساس چه نظری ارز مسافرتی به این روش داده می‌شود؟ در تلویزیون وزیر اقتصاد اعلام کرد با دفتر مسافرتی در ارتباط با ارز برخورد می‌شود، در حالیکه پرسش این است چه ارزی را به دفاتر داده‌اید؟ آژانس‌ها برای همه موارد فاکتور دارند و ارز را به مسافر می‌دهید.

او اضافه کرد: بر چه اساسی به شرکتی که پنج روز تأسیس شده، ارز دولتی به اندازه تمام نیاز صنعت گردشگری تعلق گرفته تا موز و انبه وارد کند و از طرفی ۴۰ درصد آژانس‌های گردشگری تعطیل شوند.

محب خدایی در همین راستا با این پیشنهاد که ارز باید در بسته سفر لحاظ شود، افزود: می‌دانیم گردشگر خروجی با کاهش روبرو خواهد شد، اما فرصت بزرگی برای ورود گردشگر ایجاد شده و می‌توانیم توسعه گردشگری داخلی را مد نظر قرار دهیم، زیر ساخت‌ها هم پاسخگوست.

سفر داخلی مقرون به صرفه است

معاون گردشگری درباره توسعه گردشگری داخلی نیز با ذکر چند راهکار، بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر گردشگری داخلی با خرید بسته سفر مقرون به صرفه است و اگر این بسته‌ها را درست تعریف کنیم استقبال می‌شود و نباید سفرها را به زمان محدود و مشخصی معطوف کرد، باید تعطیلات را برای توزیع سفر در طول سال سامان‌دهی کنیم، ما تعریف کننده استراتژی گردشگری هستیم، در نوروز ۹۷ شاهد رشد در گردشگری بودیم که ۲۰ عضو ستاد گردشگری در کنار هم این موفقیت را موجب شدند. در سه ماهه ابتدای سال ۹۷ در مقایسه با سه ماهه مشابه در سال ۹۶ نیز گردشگری ۳۰ درصد رشد داشت.

سفر داخلی نه رشد داشته و نه ارزان شده!

اما رفیعی در اظهار نظری معکوس گفت: گردشگری ما رشد نداشته و اعتقاد شخصی‌ام با بررسی واقعیت بازار این است که گردشگری ۹۷ کمتر از ۹۶ بود و ارز سفر هم به اعتقاد من با مقاصد دیگری شکل گرفته و افزایش قیمت‌های ایرلاین موجب شده بالاترین نرخ را لحاظ کنند و امروز به جای ۷ میلیون ۱۸ میلیون از مسافر گرفته می‌شود.

محب خدایی نیز برای حسن ختام این نشست چالشی گفت: آژانس‌ها تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات نیستند، باید در جلسه مشترک چالش‌ها را بررسی کرد. استفاده از ظرفیت‌های گردشگری نیازمند این است که از مدیریت جزیره‌ای خارج شویم، مثلا برای صدور مجوزها اختیارات به استانها داده شده و در حوزه سرمایه‌گذاری به ازای هر استان یک نفر در حال مانیتور وضعیت سرمایه‌گذاری است، جلسات متعددی با سرمایه‌گذارها داریم و بسیاری از امور را تسهیل می‌کنیم، از جمله با هماهنگی با شهرداری‌ها، از بانک‌ها نیز تقاضای مساعدت بیش از این داریم.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب

تاریخ انتشار خبر :چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

فرانسوی‌ها که در تلاش برای بازگرداندن توریست‌ها پس از حملات تروریستی بودند حالا باید فکری برای مدیریت حضور بیش از حد گردشگران در این کشور کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از تلگراف، توریست‌هایی که هم‌اکنون در اوج فصل گردشگری در فرانسه هستند باید ساعت‌ها در صف بازدید از جاذبه‌هایی چون موزه لوور، برج ایفل، کاخ ورسای، جزیره مون سن-میشل، قلعه چمبورد، دره لوار و قلعه‌های قرون وسطایی کاکوسان در جنوب غربی فرانسه منتظر بمانند.

هجوم گردشگران به فرانسه در حالی رقم خورده است که این کشور پس از چندین حمله تروریستی در پاریس و نیس در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با افت چمشمگیر ورود گردشگران رو به رو بود و تلاش می‌کرد اعتماد توریست‌های خارجی را برای سفر به این کشور دوباره جلب کند.

در حال حاضر از گردشگران خواسته شده از حداقل سه ماه پیش از رزروهای آنلاین برای بازدید از مکان‌های مختلف استفاده کنند تا مجبور نباشند ساعت‌ها در صف‌های طولانی و خسته‌کننده انتظار بکشند. همچنین بسیاری از مکان‌های گردشگری امتیازات ویژه‌ای برای بازدید از این جاذبه‌ها در ساعات غیر اوج شلوغی ارائه می‌دهند.

صنعت گردشگری ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی فرانسه را به خود اختصاص می‌دهد و بیش از سه میلیون شغل به آن وابسته است.

با توجه به این که پیش‌بینی می‌شود فرانسه امسال از ۹۰ میلیون گردشگر میزبانی کند و این رقم تا سال ۲۰۲۰ نیز به ۱۰۰ میلیون می‌رسد، بیم آن وجود دارد این کشور با پدیده “اُوِرتوریسم” رو به رو شود که بیش از این گریبان شهرهایی چون ونیز ایتالیا و بارسلون اسپانیا را گرفته است.

«کریستین مانتل» رئیس آژانس ملی توسعه گردشگری فرانسه در این باره گفت: در صورتی که کاری انجام نشود، در پنج سال آینده مجبور خواهیم بود شمار گردشگران خارجی که برای اولین بار به فرانسه سفر می‌کنند را تنظیم و کنترل کنیم. در پاریس ۸۰ درصد از مکان‌هایی که گردشگران بازدید می‌کنند در حاشیه رود سن قرار گرفته‌اند و خطر اشباع شدن این منطقه از جمعیت بسیار نزدیک است.

تاکنون رابطه خوبی میان فرانسوی‌ها و گردشگران خارجی وجود داشته و این کشور با تظاهرات‌های ضدگردشگری که سابقا در ونیز، بارسلون و آمستردام دیدیم مواجه نشده است اما مقامات نگران این هستند که نارضایتی‌هابه تدریج شکل جدی به خود بگیرد.

افزایش حضور گردشگران در فرانسه بازتاب یک روند جهانی است، چرا که شمار گردشگران بین‌المللی طی ۱۵ سال اخیر بیش از دو برابر شده و سال گذشته از مرز ۱.۳ میلیارد نفر عبور کرد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به سالانه دومیلیارد نفر برسد.

چالش فرانسه در مقابل هجوم گردشگران

ادامه مطلب

تاریخ انتشار خبر :چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

اهواز – ایرنا – آیین های دینی صابئین مندایی ‘پیروان حضرت یحیی(ع)’ به مناسبت فرارسیدن سال نو مندایی از صبح روز سه شنبه در اهواز آغاز شد.
پرویز عجیل زاده پژوهشگر مندایی و نویسنده کتاب یحیی تعمید دهنده و صابئین مندایی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص این آیین گفت: این روز به عنوان روز تولد حضرت آدم(ع) مقدس ترین روز صابئین مندایی بوده و هر ساله در چنین روزی گرامی داشته می شود.
وی افزود: صابئین مندایی در صبح این روز به مدت ۱۲ ساعت در کنار رودخانه به غسل تعمید پرداخته و از ساعت ۱۸ این روز آیین کنشو زهلی آغاز می شود.
وی توضیح داد: منداییان به مدت ۳۶ ساعت در خانه ها اعتکاف کرده و برای سلامتی مردم و رهبرشان و نیز خوب شدن بیماران دعا می کنند.
وی افزود: کنشو به معنای جارو کردن، خانه تکانی و پاک کردن است که با تعمید به معنای پاک کردن روح و روان و جسم بوده و کلمه زهل یا زهلی به معنای جلوه گر شدن است.
عید سال نو مندایی ها با عنوان عید بزرگ یا دهوا ربا، ۲ روز دیگر (۲۸ تیر) آغاز می شود.
به گزارش ایرنا منداییان اعتقاد دارند که پس از ساخته شدن جسم حضرت آدم و حوا، تعدادی از فرشتگان از سوی خداوند، مامور حلول روان(نشمتا) به جسم آنها شدند که وقتی به زمین رسیدند، ۳۶ ساعت طول کشید تا روان را وارد جسم آدم و حوا کردند.
منداییان که در خوزستان با نام صابئین نیز شناخته می‌شوند، پیروان یحیای تعمید دهنده و یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران، عراق و سوریه هستند.
پیروان مندایی در کنار رودخانه‌های دجله، فرات و کارون زندگی می‌کنند و کتاب مقدس آنها «گنزا ربّا» یا گنج عظیم نام دارد که که آموزه های حضرت آدم و فرزندش شیتل (= شیث در فرهنگ اسلامی) را دربرداشته و حاوی روش ها و قوانین آیین مندایی است.

آیین های سال نو «مندایی» آغاز شد
همه مناسک صابئین مندایی وابسته به آب جاری و اصلی‌ترین رکن دینی آن‌ها غسل تعمید در روزهای یکشنبه در آب روان بوده و شغل بیشتر آنها زرگری، طلاسازی، میناکاری و قایق سازی است.
جمعیت منداییان در عراق۷۰ هزار نفر و در ایران ۲۵ هزار نفر برآورد شده است. جنگ های داخلی و حضور داعش در عراق و سوریه باعث شد بسیاری از منداییان به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. در ایران نیز، آلودگی کارون و کرخه و همچنین خشک شدن آنها بر مناسک پیروان این آیین تاثیر گذاشته ، به طوری که جمعیت آنها در دو دهه گذشته به دلیل مهاجرت به شدت کاهش پیدا کرده است.
واژه ی صابئین به عنوان یک دین، سه بار در قرآن (سوره ی ‘بقره’ آیه ی ۶۲، سوره ی ‘انعام’ آیه ی ۶۹ و سوره ی ‘حج’ آیه ی ۱۷)، در کنار ‘یهودیت’، ‘مسیحیت’ و ‘ زرتشت’ آمده است.
به اعتقاد آنها آدم، شیتل(شیث)، نوح، سام و یحیی، پیامبران پنجگانه ی مندائیان بوده و یحیی(ع) ، واپسین پیامبر آنها، کسی بود که خاله زاده خود حضرت عیسی(ع) پیامبر مسیحیان را در رود اردن ‘تعمید’ داد.
آنها معتقدند پس از عروج حضرت یحیی(ع) در سن ۶۴ سالگی به آسمان، یهودیان به کشتار پیروان آن حضرت پرداختند و مهاجرت این قوم آرامی، آغاز و بیش از ۱۸۰۰ سال پیش، در کناره رودهای ‘فرات’، ‘دجله’عراق و ‘کرخه’ و ‘کارون’ و ‘جرّاحی’ ایران ساکن شدند.
امروزه مرکزیت و رهبری معنوی صابئین دنیا در شهر اهواز است.

منبع: ایرنا

دسته بندی :

  • خبرهای گردشگری

برچسب ها :

ادامه مطلب

مرکز خرید آریا در سال ۱۳۸۷ راه اندازی شده و دارای ۵ طبقه است. این طبقات شامل یک طبقه پارکینگ، سه طبقه تجاری و یک طبقه رستوران در نوک گنبد مرکز میباشد.

مشخصات و اطلاعات تماس:

مساحت تجاری ۸۰۰۰ متر مربع
ساعت کاری ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۷:۳۰ الی ۲۴
تعداد واحدهای تجاری ۱۰۰
تعداد طبقات تجاری ۲
اصناف اسباب بازی, پوشاک, پوشاک و لوازم ورزشی, صنایع چرمی, زیورآلات, ساعت, سیم کارت و شارژ, شال و روسری, فرش, کفش, عطر, عینک, پوشاک کودک, پوشاک زنانه مجلسی,…ادامه
تلفن ۰۳۵۳۸۲۵۶۵۱۲

امکانات رفاهی مجتمع

پارکینگ دارد
آسانسور دارد ۲ دستگاه
پله برقی دارد
رستوران دارد بوف
کافی شاپ دارد
سرویس بهداشتی دارد

مرکز خرید آریا یزد

مرکز خرید آریا یزد

ادامه مطلب